"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh,  bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
DỰ ÁN
  • Xây dựng công cụ tin học quản lý số liệu quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị

Dự án này có mục  tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý số liệu quan trắc môi trường trên phạm vi tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở liên kết giữa cơ sở lý luận và thực tiện đề xuất Hệ thống thông tin môi trường và cấu trúc chương trình phần mềm phục vụ quản lý số liệu quan trắc môi trường, làm báo cáo môi trường ứng dụng cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh như Quảng Trị. Dự án đi theo hướng tiếp cận liên kết  được hai lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đó là quản lý  môi trường và tin học môi trường, do đó tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn. Bước đầu đã xây dựng thành công các phần mềm ENVIMQTr, AQUIS, WQUIS với cơ sở dữ liệu phù hợp với tỉnh Quảng Trị.

  • Xây d?ng ph?n m?m qu?n lý s? li?u quan tr?c môi tru?ng thành ph? H?i An (ph?n m?m Hema)
D? án này hu?ng t?i xây d?ng  ph?n m?m qu?n lý s? li?u quan tr?c môi tru?ng thành ph? H?i An (ph?n m?m HEMA). Các n?i dung quan tr?ng c?a d? án g?m: mô hình hóa nghi?p v?, phân tích nhu c?u ngu?i dùng, thi?t k? h? th?ng, xây d?ng CSDL, l?p trình HEMA.
  • Xây d?ng co s? d? li?u và ph?n m?m luu tr? h? so và chia s? thông tin qu?n lý môi tru?ng t?nh H?u Giang
D? án này dã giúp t?nh H?u Giang tin h?c hóa nghi?p v? qu?n lý môi tru?ng thông qua xây d?ng h? th?ng CSDL chuyên v? môi tru?ng cùng ph?n m?m qu?n tr? CSDL môi tru?ng ENVIMHG dã ra d?i. Trong th?i gian qua, ph?n m?m ENVIMHG dã t?ng bu?c l?y ý ki?n các chuyên viên và ch?nh s?a cho phù h?p. T?i th?i di?m này di?u quan tr?ng  d?t du?c là d? li?u môi tru?ng H?u Giang dã du?c phân lo?i, h? th?ng hóa và qu?n lý b?ng công ngh? CSDL, Web, GIS. T?t c? nh?ng d? li?u v? các doanh nghi?p, k?t qu? do d?c,  dã du?c luu l?i, có th? truy xu?t d? dàng. H? th?ng ENVIMHG cung dã du?c v?n hành th? nghi?m và ki?m d?nh tính ?n d?nh.
  • Ðánh giá, d? báo tác d?ng ô nhi?m môi tru?ng do b?i t?i khu v?c khai thác dá t?p trung t?i xã Thu?ng Tân, Tân M? và d? xu?t gi?i pháp qu?n lý
Huy?n Tân Uyên hi?n có 2 c?m m? dá xây d?ng là Thu?ngTân, Tân M?. T?i 2 c?m m? này có di?u ki?n khai thác thu?n l?i, nh? vào v? trí vùng sâu, xa th? tr?n, d?t dai c?n c?i s? d?ng vào nông nghi?p không hi?u qu?. M?c dù dá t?i khu v?c có ch?t lu?ng t? trung bình d?n kém, nhung nh? vào di?u ki?n giao thông th?y thu?n l?i nên khu m? ngày càng phát tri?n, th? tru?ng tiêu th? ph?n l?n là vùng Ð?ng b?ng sông C?u Long, s?n lu?ng hàng nam hi?n nay kho?ng 4-5 tri?u m3.
  • Xây d?ng co s? d? li?u, luu tr? h? so, chia s? và trao d?i thông tin, d? li?u v? k?t qu? ki?m tra, thanh tra môi tru?ng trên ph?m vi toàn qu?c
Trong th?i gian qua, giám sát, thanh tra, ki?m tra vi?c th?c hi?n pháp lu?t và các chính sách môi tru?ng dã có tác d?ng r?t l?n trong vi?c nâng cao ý th?c t? giác, tính tri?t d? c?a các ch? th? tham gia th?c thi pháp lu?t v? môi tru?ng. Tuy nhiên d? qu?n lý t?t công tác thanh tra môi tru?ng trên ph?m vi toàn qu?c v?i hàng ngàn cu?c thanh tra môi tru?ng trong m?t nam, hàng tram lo?i vi ph?m khác nhau, hàng tram t? d?ng du?c d? ra d? x? lý, kh?c ph?c tình tr?ng ô nhi?m – t?t c? dó là nh?ng dòng thông tin kh?ng l? c?n ph?i dánh giá, x? lý, th?c hi?n các k?t lu?n c?n thi?t và thông qua nh?ng quy?t d?nh dúng d?n.